1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin (nazywany dalej: „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą „Magiczna zamiana” (nazywany dalej: „Konkursem”).

1.2. Organizatorem Konkursu jest Redi sp. z o. o. 31-504 Kraków, ul.  Zygmunta Augusta 5/1 (nazywany dalej „Organizatorem”).

1.3. Czas trwania Konkursu: 4.04.2019 r. – 11.04.2019 r., godz. 23:59.

1.4. Konkurs prowadzony jest na fanpage’u GRAnatowaCAFE, dostępnym pod adresem link na portalu Facebook https://www.facebook.com/GRAnatowaCafe/

1.5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani prowadzony przez portal Facebook, ani z nim związany. Portal Facebook nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować do Organizatora.

1.6. Konkurs nie jest loterią, zakładem wzajemnym ani grą losową, których wynik determinowany jest przypadkiem w rozumieniu zapisów Ustawy o grach hazardowych z dn. 19.11.2009 r.

1.7. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1.8. Przystępując do udziału w Konkursie, uczestnik oświadcza, że zapoznał się i akceptuje postanowienia zawarte w Regulaminie.

  1. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Uczestnikami Konkursu (nazywani dalej: „Uczestnikami”) mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby nie posiadające pełnej zdolności prawnej mogą uczestniczyć w Konkursie jedynie za pisemną zgodą opiekunów prawnych.

2.2. Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora, a także najbliżsi członkowie ich rodzin, tj. wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

2.3. Dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich jest zabronione.

2.4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

2.5. Warunkami udziału w Konkursie są:

  1. a) posiadanie konta na portalu Facebook.com,
  2. b) wykonanie zadania konkursowego opisanego w pkt. 3.1. Regulaminu.

  3. PRZEBIEG KONKURSU

3.1. Dnia 04.04.2019 roku na Fanpage’u opublikowany zostanie post konkursowy (nazywany dalej: „Postem Konkursowym”). Zadaniem konkursowym (nazywanym dalej: „Zadaniem Konkursowym”) Uczestników będzie udzielenie odpowiedzi na pytanie „Magiczna zamiana: gdybyś mógł przenieść się do jakiegoś uniwersum bądź świata – gdzie by to było i dlaczego?”  w komentarzu pod Postem Konkursowym. (nazywanym dalej: „Odpowiedzią”).

3.2. Odpowiedź pod Postem Konkursowym może być publikowana zarówno w formie tekstowej jak i graficznej.

3.3. Odpowiedzi można udzielać przez cały okres trwania konkursu, określonym w pkt. 1.3. Regulaminu.

3.4. Uczestnik może opublikować jedynie jedną Odpowiedź konkursową. W przypadku publikacji większej ilości Odpowiedzi, Organizator weźmie pod uwagę tę, którą opublikowano jako pierwszą.

3.5. Odpowiedzi nie mogą zawierać wulgaryzmów, treści powszechnie uznawanych za obraźliwie oraz treści naruszających własność intelektualną osób trzecich.

3.6. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik przyznaje Organizatorowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji do wykorzystania Odpowiedzi bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności w zakresie późniejszej publikacji Odpowiedzi na Fanpage.

3.7. W przypadku, gdy Odpowiedź zawierałaby utrwalony wizerunek Uczestnika lub innych osób, Uczestnik udziela Organizatorowi zgody na wykorzystanie swojego i/lub innych osób wizerunku na zasadach określonych w pkt. 3.6 powyżej. Publikacja wizerunku innych osób przez Uczestnika, może odbyć się wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia na jego wykorzystanie w Odpowiedzi, na zasadach określonych w pkt. 3.6 powyżej.

  1. LAUREAT I NAGRODA

4.1. Do wyłonienia zwycięzcy Konkursu (zwanym dalej: „Laureatem”) Organizator powoła Jury (zwanym dalej: „Jury”), składające się z osób przez niego wskazanych.

4.2. Laureat zostanie wyłoniony na podstawie subiektywnej decyzji Jury, podjętej na podstawie kryterium kreatywności i/lub wartości estetycznej, które wybierze najciekawszą – w ocenie Jury – Odpowiedź konkursową.

4.3. Nagrodą w Konkursie jest kompletny egzemplarz gry Ravehard.

4.4. Organizator przewidział jedną nagrodę dla Laureata.

4.5. Nagrody zostaną do Laureatów wysłane droga pocztową po sfinalizowaniu akcji crowdfundingowej gry Ravehard oraz wydrukowaniu jej.

4.6. Laureat powinien przekazać Organizatorowi dane teleadresowe, umożliwiających wydanie Nagrody, za pośrednictwem wiadomości prywatnej w portalu Facebook.

4.7. Zwycięska Odpowiedź oraz imię i nazwisko Laureata mogą zostać opublikowane na Fanpage Organizatora.

4.8. Organizator skontaktuje się z Laureatem za pośrednictwem prywatnej wiadomości na portalu Facebook, celem powiadomienia go o zwycięstwie w Konkursie w dn. 14.04.2019 r.

4.11. Laureatowi nie przysługuje prawo do wymiany Nagrody na jakikolwiek ekwiwalent, w tym również pieniężny.

  1. DANE OSOBOWE I REKLAMACJE

5.1. Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przekazanych danych osobowych w celu i zakresie określonym przez niniejszy Regulamin.

5.2. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator.

5.3. Dane osobowe udostępnione przez Uczestnika będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997, wyłącznie w celu wydania Nagrody.

5.4. Uczestnik ma prawo do wglądu do przekazanych danych osobowych, ich zmiany lub żądania usunięcia z bazy Organizatora.

5.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia wydanie Nagrody Laureatowi.

5.6. Dane osobowe zostaną usunięte z bazy Organizatora niezwłocznie po realizacji celu Konkursu określonego w Regulaminie.

5.7. Reklamacje dotyczące Konkursu należy składać pisemnie na adres Organizatora określony w pkt. 1.2. Regulaminu, za pośrednictwem wiadomości prywatnej w portalu Facebook lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ravehard@redigames.com

5.8. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie do 7 dni roboczych od momentu jej wpłynięcia do siedziby Organizatora. Wynik reklamacji zostanie przekazany Uczestnikowi w formie odpowiadającej sposobowi złożenia reklamacji, tj. pisemnie na adres Organizatora wskazany w pkt. 1.2. Regulaminu lub za pośrednictwem wiadomości prywatnej na Facebooku lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Regulamin Konkursu dostępny z na Fanpage pod adresem internetowym:
www.granatowa.pl/ravehard_regulamin_konkursu

6.2. Informacje zawarte w Poście Konkursowym mają charakter wyłącznie pomocniczy w stosunku do zapisów niniejszego Regulaminu.

6.3. Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

6.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wydarzenia, które mogłyby uniemożliwić lub utrudnić przeprowadzenie Konkursu, których przewidzieć nie mógł lub wystąpienie których nie ma wpływu.

6.5. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

RAVEHARD – regulamin konkursu

Twoja opinia jest dla nas ważna...

%d bloggers like this: